Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden GOV! Recruitment Marketing, onderdeel RH Business Company B.V.

Besloten Vennootschap RH Business Company B.V. (hierna: RH Business Company) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92310079 en is gevestigd aan Waterstraat 1 (4724 BG) te Wouw.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door RH Business Company.
 3. Diensten: De diensten die RH Business Company aanbiedt is recruitmentmarketing in de breedste zin van het woord, waaronder employer branding campagnes.
 4. RH Business Company: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 5. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die RH Business Company heeft aangesteld, projecten aan RH Business Company heeft verleend voor Diensten die door RH Business Company worden uitgevoerd, of waaraan RH Business Company een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en RH Business Company, alsmede voorstellen van RH Business Company voor Diensten die door RH Business Company aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door RH Business Company waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van RH Business Company, elke Overeenkomst tussen RH Business Company en Opdrachtgever en op elke Dienst die door RH Business Company wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal RH Business Company aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met RH Business Company is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval RH Business Company niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door RH Business Company gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. RH Business Company is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of – indien overeengekomen tussen Partijen – binnen een andere termijn. Niettemin heeft RH Business Company het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor RH Business Company gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van RH Business Company zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van RH Business Company heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan RH Business Company te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. RH Business Company heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. RH Business Company is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever, na daartoe overleg te hebben gepleegd, een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede en gereserveerde tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met RH Business Company wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan RH Business Company wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met RH Business Company is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die RH Business Company van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor een maand. Na het verstrijken van die maand wordt de Overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn, tenzij één van de partijen de Overeenkomst beëindigd.
 3. Zowel Opdrachtgever als RH Business Company kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover RH Business Company ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 6. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds niet worden opgezegd.
 7. Ingeval van voortijdige beëindiging door Opdrachtgever is Opdrachtgever de volledige vergoeding in het Aanbod genoemde bedragen aan RH Business Company verschuldigd. Indien er geen uren zijn overeengekomen wordt er een vergoeding bij Opdrachtgever in rekening gebracht aan de hand van de tot het moment van voortijdige beëindiging gerealiseerde uren gedeeld door het aantal maanden van de duur van de Overeenkomst tot het moment van voortijdige beëindiging en dit aantal uur wordt vermenigvuldigd met de resterende aantal maanden van de oorspronkelijk duur van Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. De urenregistratie van Opdrachtnemer is leidend. Indien er een vast maandtarief is overeengekomen zal deze de resterende maanden van de Overeenkomst in rekening worden gebracht.
 8. Zowel Opdrachtgever als RH Business Company kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is RH Business Company nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

 1. RH Business Company zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. RH Business Company staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan RH Business Company de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door RH Business Company aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. RH Business Company heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is RH Business Company niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor RH Business Company, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. RH Business Company is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt RH Business Company Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is RH Business Company aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door RH Business Company of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft RH Business Company recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door RH Business Company verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat RH Business Company niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. RH Business Company is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is RH Business Company verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door RH Business Company voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. RH Business Company kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is RH Business Company gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan RH Business Company.
 4. Opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen 30 dagen verzochte informatie te sturen, anders is RH Business Company gerechtigd de volledige vergoeding genoemd in het Aanbod in rekening te brengen.

Artikel 8 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door RH Business Company of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft RH Business Company recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan RH Business Company aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door RH Business Company bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is RH Business Company gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. RH Business Company spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan RH Business Company.
 4. RH Business Company spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 5. RH Business Company heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. RH Business Company zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Met betrekking tot het budget voor licenties kan RH Business Company Opdrachtgever adviseren, maar Opdrachtgever bepaalt uiteindelijk zelf het budget. Kosten voor licenties worden door de Opdrachtgever betaalt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de budgetten die RH Business Company uit naam van Opdrachtgever besteed. Dit geldt ook in het geval RH Business Company het budget overschrijdt in het belang van de opdracht die aan RH Business Company is verleend.

Artikel 9- Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 10 – Content creation

 1. RH Business Company kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever zal RH Business Company schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals RH Business Company die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die RH Business Company hanteert. RH Business Company heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.
 4. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst RH Business Company genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. RH Business Company zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.
 5. RH Business Company kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst externe factoren naar inzicht van RH Business Company een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 6. Het auteursrecht op de werken van RH Business Company berust uitsluitend bij RH Business Company, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door RH Business Company in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van RH Business Company is artikel 25 Auteurswet van toepassing.
 7. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van RH Business Company waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. RH Business Company kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is RH Business Company nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

 

Artikel 11 – (Online) recruitmentmarketing

 1. RH Business Company garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van recruitmentmarketingdiensten. RH Business Company past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan RH Business Company hierover toezeggingen doen doch zal RH Business Company zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.
 2. Indien RH Business Company ten behoeve van Opdrachtgever SEO en/of SEA en of Social Media campagnes opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaalt. Afspraken hieromtrent kunnen telefonisch en per e-mail geschieden. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.
 3. Met betrekking tot het budget voor SEO of SEA kan RH Business Company Opdrachtgever adviseren, maar Opdrachtgever bepaalt uiteindelijk zelf het budget. Kosten voor SEA (en andere vormen van advertising budget) worden door de Opdrachtgever betaalt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de budgetten die RH Business Company uit naam van Opdrachtgever besteed. Dit geldt ook in het geval RH Business Company het budget overschrijdt in het belang van de opdracht die aan RH Business Company is verleend.
 4. RH Business Company kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. RH Business Company hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door RH Business Company is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door RH Business Company gehanteerde aanpak en de door RH Business Company opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met RH Business Company te maken.
 5. De uitvoering van de (online) advertising is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google en Facebook. De diensten worden door RH Business Company uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.
 6. Ingeval van andere marketingdiensten zoals direct mailing en/of e-mail automation, is RH Business Company nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan RH Business Company niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

Artikel 12 – SEA en social media campagnes

 1. Alle campagnes ontwikkeld door RH Business Company blijven eigendom van RH Business Company en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.
 2. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van RH Business Company. RH Business Company zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 3. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de campagnes of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met RH Business Company te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door RH Business Company zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen grond voor aansprakelijkheid van RH Business Company.
 4. RH Business Company is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk indien het account van Opdrachtgever op enige wijze geblokkeerd wordt, in een zogenoemde shadowban terechtkomt of op andere wijze het account van Opdrachtgever niet meer kan gebruiken.

Artikel 13 – Social media beheer

 1. Als onderdeel van de dienstverlening kan RH Business Company de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat RH Business Company dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van RH Business Company, tenzij anders overeengekomen.
 2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. RH Business Company plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. RH Business Company zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens RH Business Company, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover RH Business Company het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van RH Business Company. RH Business Company zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 4. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. RH Business Company staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt RH Business Company zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen.
 5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van RH Business Company haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.
 6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van RH Business Company, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
 7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.
 8. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 9. Voor de uitvoering van Social media beheer is RH Business Company te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen
 10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met RH Business Company te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door RH Business Company zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van RH Business Company.

Artikel 14 – SEO (Search Engine Optimization)

 1. RH Business Company is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO (Search Engine Optimization)-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het (vreemde) cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn.
 2. RH Business Company is afhankelijk van de bijdrage van Opdrachtgever dan wel derden en is derhalve niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden vanwege Opdrachtgever dan wel derden.
 3. Aansprakelijkheid van RH Business Company voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van RH Business Company is uitgesloten.
 4. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft RH Business Company het recht om de verkregen links te verwijderen.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst worden de doorgevoerde aanpassing van RH Business Company in stand gelaten. Indien deze dienen te worden aangepast of verwijderd worden door kosten doorberekend aan Opdrachtgever, deze kosten vallen niet onder deze Overeenkomst.
 6. RH Business Company is niet aansprakelijk voor de gemeten zoekwoordposities en de wijze waarop deze tot stand komen.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de content die door RH Business Company ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst door het aangaan van de Overeenkomst. Content wordt geplaatst nadat deze voorafgaand, dan wel uiterlijk een week achteraf ter controle is voorgelegd aan Opdrachtgever per e-mail.
 8. RH Business Company bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor fotokosten. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door RH Business Company aangewezen ‘websites zonder auteursrechten op foto’s’.
 9. Indien materiaal (foto, video of geluidsmateriaal) beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door RH Business Company zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door RH Business Company is RH Business Company hiervoor niet aansprakelijk.

10.Voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts is RH Business Company niet verantwoordelijk. 

 1. RH Business Company is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.
 2. RH Business Company is ten aanzien van Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO, penalties, daling van posities, daling van traffic.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools/analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social mediakanalen indien de website niet in beheer is van RH Business Company is.
 4. Door RH Business Company opgezette Social media kanalen kunnen na beëindiging van de Overeenkomst in overleg worden overgedragen. Uitgesloten hiervan zijn betaalde social media accounts en platformen die RH Business Company heeft opgezet voor het gebruik door meerdere opdrachtgevers en ook niet voor het gebruik van de accounts voor online presence.
 5. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd door derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst dienen deze kosten door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 15 – Videografie

 1. De uitvoering van de videowerkzaamheden is inclusief het bewerken van filmopnames, tenzij anders overeengekomen.
 2. Videowerken zijn een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de filmstijl en aanpak van RH Business Company. RH Business Company is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.
 3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst RH Business Company genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s of opnames dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking danwel dat de Opdrachtgever verzoekt om extra foto’s en opnames, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. RH Business Company zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. RH Business Company geeft geen garantie ten aanzien van het extra geleverde materiaal. Daarnaast is RH Business Company gerechtigd om geen gehoor te geven aan het verzoek van Opdrachtgever om extra foto’s en opnames aan te leveren.
 4. RH Business Company kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van RH Business Company een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 5. Het auteursrecht op de video werken berust uitsluitend bij RH Business Company, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van de videowerken door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door RH Business Company bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op filmwerk of een inbreuk op de auteursrechten van RH Business Company is artikel Intellectuele Eigendom van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 6. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de videowerken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van RH Business Company waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. Daarbij worden de beelden en video’s pas overgedragen in fase dat deze definitief zijn conform aan de opdrachtbevestiging.
 7. Opdrachtgever kan slechts de door RH Business Company goedgekeurde en bewerkte foto’s en video’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘ruwe’, onbeperkte foto’s en film opnames.

Artikel 16 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. RH Business Company is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van RH Business Company, RH Business Company een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
 3. Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend meerwerk mogelijk, waarvoor Opdrachtgever een aanvullende vergoeding dient te voldoen. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden aanpassing van de Overeenkomst wordt verlangd door Opdrachtgever, inhoudende minder werkzaamheden zijdens RH Business Company, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van enige kosten.

Artikel 17 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. RH Business Company voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden kunnen bij wijze van voorschot alsook achteraf worden berekend. Indien de kosten achteraf worden berekend, geschiedt dit aan de hand van de door RH Business Company opgestelde (uren)registratie (nacalculatie). De kosten voor de werkzaamheden van RH Business Company kunnen ook maandelijks geschieden, bij wijze van automatische incasso.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Ook overige onkosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door RH Business Company ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. RH Business Company is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Indien een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is overeengekomen, is RH Business Company gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur, 14 kalenderdagen, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van RH Business Company.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal RH Business Company zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien RH Business Company meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. RH Business Company gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal RH Business Company de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van RH Business Company verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever RH Business Company tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien RH Business Company op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. RH Business Company is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. RH Business Company zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding

 1. RH Business Company heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor RH Business Company gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. RH Business Company is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. RH Business Company is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om RH Business Company te vergoeden voor elk financieel verlies dat RH Business Company lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 21 – Overmacht

 1. RH Business Company is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van RH Business Company wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van RH Business Company, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan RH Business Company zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van RH Business Company of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van RH Business Company buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. RH Business Company is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van RH Business Company alleen geacht te bestaan indien RH Business Company dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van RH Business Company, is RH Business Company uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever RH Business Company binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en RH Business Company deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat RH Business Company in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door RH Business Company leidt tot aansprakelijkheid van RH Business Company, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens RH Business Company. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. RH Business Company sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. RH Business Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart RH Business Company voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door RH Business Company] geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van RH Business Company.
 6. Enige door RH Business Company opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van RH Business Company.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van RH Business Company is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van RH Business Company opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van RH Business Company. RH Business Company is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is RH Business Company nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in RH Business Company haar eigen advies.
 9. RH Business Company sluit, voor zover een wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, aansprakelijkheid ten aanzien van haar mailingservice volledig uit. RH Business Company is nimmer betrokken bij de inhoud van de e-mails en is niet aansprakelijk indien de inhoud schadelijk is ten aanzien van derden of in strijd is met wet- en regelgeving of de openbare orde.
 10. RH Business Company staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens RH Business Company of Opdrachtgever verzonden e-mails, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. RH Business Company is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de door haar verzamelde en in het kader van de dienstverlening aan Opdrachtgever verhandelde e-mailadresgegevens.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van RH Business Company vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij RH Business Company binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van RH Business Company.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. RH Business Company en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan RH Business Company bekend gemaakt is en/of op andere wijze door RH Business Company is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door RH Business Company opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht RH Business Company steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien RH Business Company op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en RH Business Company zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is RH Business Company niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door RH Business Company aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van RH Business Company vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal RH Business Company vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van RH Business Company is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen RH Business Company en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van RH Business Company, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij RH Business Company, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan RH Business Company.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van RH Business Company rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RH Business Company en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door RH Business Company opgeleverde zaken, dient RH Business Company expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van RH Business Company rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van RH Business Company.
 6. Opdrachtgever vrijwaart RH Business Company voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal RH Business Company onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van RH Business Company, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 25 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan RH Business Company verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan RH Business Company zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart RH Business Company van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart RH Business Company voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart RH Business Company voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan RH Business Company verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 – Personeel van RH Business Company

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de contractuele relatie met RH Business Company voortduurt, alsmede gedurende één jaar na afloop daarvan, werknemers van RH Business Company in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, in of buiten loondienst voor zich te laten werken. Bij schending van dit verbod verbeurt de Opdrachtgever jegens RH Business Company een direct opeisbare boete van € 15.000 per overtreding. Indien de boete niet toewijsbaar blijkt te zijn, is de Opdrachtgever aan RH Business Company wel een redelijke vergoeding verschuldigd ter zake de in desbetreffende medewerker geïnvesteerde kosten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding.
 2. Indien een werknemer van RH Business Company op locatie wordt ingezet, draagt Opdrachtgever zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Opdrachtgever is binnen dit kader verplicht alle wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden deugdelijk na te leven en is verplicht ervoor zorg te dragen dat de locatie waarop en de werktuigen en materialen waarmee deze werknemer zijn Werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst verricht, voldoen aan alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en voorts alles te doen en na te laten wat in redelijkheid van Inlener kan worden verwacht teneinde te voorkomen dat de werknemer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden schade lijdt.
 3. Het is Opdrachtgever eveneens niet toegestaan om direct of indirect ingehuurde derden van RH Business Company te benaderen, tenzij anders overeengekomen. Bij schending van dit verbod verbeurt de Opdrachtgever jegens RH Business Company een direct opeisbare boete van € 15.000 per overtreding.

Artikel 27 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van RH Business Company of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil RH Business Company de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. RH Business Company zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 28 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen RH Business Company en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. RH Business Company heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen RH Business Company en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-Oost-Brabant tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Wouw, 30 november 2023